Buildings Buildings Buildings Buildings Buildings

كد 8446 متراژ 1000
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 8327 متراژ 1200
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 6946 متراژ 600
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 8510 متراژ 1500
طبقه 8 مرحله فونداسیون
نمایش اطلاعات کامل
كد 6974 متراژ 3100
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 9067 متراژ 1200
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
My Title

تنها سامانه تخصصی بانک آمار ، اطلاعات و تصویر به روز پروژه های درحال احداث مشهد مقدس

مشترک گرامی:
راه اندازی نخستین سامانه تخصصی پروژه های در حال احداث مشهد مقدس برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان ارگ می باشد. بی شک بی وقفه تلاش میکنیم تا با ارائه خدمات بهینه ، پل ارتباطی شما را با تمامی پروژه های در حال احداث فعال مشهد برقرار سازیم.
بانک آمار و اطلاعات بیش از 5000 پروژه در حال ساخت مشهد از مورخه 16/1/1393 تا 16/4/1393 روی این سامانه قرار میگیرد.

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393
بیشتر
تبليغات شما

My Banner Alternate Text