Buildings Buildings Buildings Buildings Buildings

كد 7110 متراژ 500
طبقه 5 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 7451 متراژ 1000
طبقه 5 مرحله اسکلت
نمایش اطلاعات کامل
كد 8133 متراژ 1500
طبقه 5 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 7678 متراژ 1500
طبقه 5 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 7515 متراژ 1000
طبقه 5 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 7320 متراژ 300
طبقه 3 مرحله اسکلت
نمایش اطلاعات کامل
My Title

تنها سامانه تخصصی بانک آمار ، اطلاعات و تصویر به روز پروژه های درحال احداث مشهد مقدس

مشترک گرامی:
راه اندازی نخستین سامانه تخصصی پروژه های در حال احداث مشهد مقدس برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان ارگ می باشد. بی شک بی وقفه تلاش میکنیم تا با ارائه خدمات بهینه ، پل ارتباطی شما را با تمامی پروژه های در حال احداث فعال مشهد برقرار سازیم.
بانک آمار و اطلاعات بیش از 5000 پروژه در حال ساخت مشهد از مورخه 16/1/1393 تا 16/4/1393 روی این سامانه قرار میگیرد.

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393
بیشتر
تبليغات شما

My Banner Alternate Text