Buildings Buildings Buildings Buildings Buildings

كد 7715 متراژ 1800
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 7874 متراژ 4200
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 6372 متراژ 1000
طبقه 5 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 6214 متراژ 1200
طبقه 5 مرحله خاک و گچ
نمایش اطلاعات کامل
كد 6238 متراژ 1200
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 6277 متراژ 1200
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
My Title

تنها سامانه تخصصی بانک آمار ، اطلاعات و تصویر به روز پروژه های درحال احداث مشهد مقدس

مشترک گرامی:
راه اندازی نخستین سامانه تخصصی پروژه های در حال احداث مشهد مقدس برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان ارگ می باشد. بی شک بی وقفه تلاش میکنیم تا با ارائه خدمات بهینه ، پل ارتباطی شما را با تمامی پروژه های در حال احداث فعال مشهد برقرار سازیم.
بانک آمار و اطلاعات بیش از 5000 پروژه در حال ساخت مشهد از مورخه 16/1/1393 تا 16/4/1393 روی این سامانه قرار میگیرد.

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393
بیشتر
تبليغات شما

My Banner Alternate Text